PRIVACY STATEMENT PLAYGROUND

 

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Apenkooi Brand Activation B.V. h.o.d.n. Playground (hierna ‘Playground’) van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De gegevensverwerkingen zijn voor zover vereist gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag. Deze meldingsverplichting vervalt met het inwerking treden van de AVG.

 

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

 

Playground is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens welke door u onder andere middels de website www.playground.nl (de “Website”) aan Playground worden vertrekt. Dit houdt in dat Playground de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt en dat zij verantwoordelijk is voor de naleving van de wettelijke vereisten.

 

Doelen van de verwerking van persoonsgegevens

 

Als u onze Website bezoekt, informatie aanvraagt via onze Website en/of zich bij ons aanmeldt dan registreren wij persoonsgegevens van u.

Playground verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Playground verwerkt alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens.

De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door Playground:

 • om contact met u te kunnen opnemen;
 • om u informatie te sturen;
 • voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten.

Verder gebruiken wij uw persoonlijke gegevens voor relatiebeheer en activiteiten om ons bestand van players bij Playground te vergroten en om u te informeren over onze activiteiten.

Hierbij trachten wij rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie van Playground, kunt u dit melden via [mailadres] onder duidelijke vermelding dat u geenprijs stelt op informatie van Playground.

Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuwtjes van Playground, dan kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die is opgenomen in iedere e-mail die Playground verstuurt.

 

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens

 

Volgens de geldende en nieuwe wetgeving mag Playground alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. Playground hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

 • in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
 • om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);
 • in verband met de gerechtvaardigde belangen van Playground, waarbij Playground erop let dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is. Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt in verband met:
  • het maken van studies, modellen en statistieken;
  • het verzorgen en verbeteren van de Website, waarbij Playground door het bezoek aan onze Website uw (klik-)gedrag kan vaststellen om u op basis daarvan gerichte informatie te kunnen verstrekken (profiling). De logica die Playground daarbij gebruikt is dat uw IP-adres wordt gekoppeld aan uw handelingen en op basis daarvan worden uw voorkeuren vastgesteld. Wij vragen steeds vooraf uw expliciete toestemming hiervoor (zie hieronder bij Website en Cookies).

Website en Cookies

 

Op de Website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de Website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen, bijvoorbeeld speciale berichten in uw interessevelden of aanbiedingen van adverteerders. Op deze wijze kan onze dienstverlening aan u verder worden geoptimaliseerd.

Daarnaast maken wij bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de Website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de Website bezoekt. Het is dan mogelijk om de Website speciaal op u in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken.

U kunt in uw browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor uw gebruik van de Website. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn.

Op de Website treft u een aantal links aan naar andere Websites. Hoewel deze Websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het Privacy Statement, indien aanwezig, van de Website die u bezoekt.

 

Beveiliging van persoonsgegevens

 

Playground heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Playground heeft een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en met inachtneming daarvan fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen.

 

Uitwisseling van persoonsgegevens

 

 1. Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen Playground:

  Playground kan uw (persoons-)gegevens uitwisselen binnen de diverse afdelingen van Playground, of met de diverse functionarissen in binnen en buitenland. Playground ziet erop toe dat binnen haar afdelingen de Europese normen van gegevensbescherming op persoonsgegevens worden toegepast. Playground kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de lokale afdelingen persoonsgegevens aan lokale autoriteiten moeten bezorgen, conform geldende wettelijke verplichtingen.

 2. Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten Playground:

  Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties. Voor zover er geen sprake is van uw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Playground of wanneer Playground hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft.

 3. Geen commercieel gebruik:

  Playground zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens

 

Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. Playground kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de Website of delen ervan ontzeggen.

 

Bewaren van persoonsgegevens

 

Playground bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

 

Uw privacyrechten

 

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.

U kunt uw schriftelijke verzoeken dan wel vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan:

Apenkooi Brand Activation h.o.d.n. Playground
Archangelkade 31
1013 BE Amsterdam

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord. U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Wilt u meer weten over de Wet bescherming persoonsgegevens dan wel de Algemene Verordening Gegevensbescherming welke per 25 mei 2018 van kracht zal zijn? Kijk op wetten.overheid.nl of op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Wijzigingen

 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Check daarom regelmatig het Privacy Statement voor een update van ons privacybeleid.

Vragen

Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, neemt u dan contact op met [[email protected] o.v.v. privacy statement].

Laatste update: 08-02-2018