Algemene voorwaarden Playground

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: iedere natuurlijke en/of rechtspersoon met wie Playground een overeenkomst aangaat of met wie Playground in onderhandeling is over een overeenkomst;
 2. Playground: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Apenkooi Brand Activation B.V. h.o.d.n. Playground;
 3. Aanbieding(-en): alle offertes en prijsopgaven welke voorafgaand aan het tot stand komen van een overeenkomst door Playground aan Opdrachtgever worden verstrekt;
 4. Overeenkomst: iedere overeenkomst, hoe ook genaamd, tussen Opdrachtgever en Playground, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede (rechts-)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;
 5. Partijen: Opdrachtgever en Playground;
 6. Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van Playground.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Aanbieding en Overeenkomst tussen Playground en een Opdrachtgever.
 2. Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van Opdrachtgever of derden zijn niet van toepassing en worden door Playground uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Afwijkingen van de Voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Playground. Aan eventuele overeengekomen afwijkingen van de Voorwaarden kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen voor toekomstige Aanbiedingen en of Overeenkomsten.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Playground en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 6. Indien zich tussen Partijen een situatie voordoet die niet in deze Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Voorwaarden.
 7. Indien Playground niet steeds strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Playground in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Aanbiedingen

 1. Alle Aanbiedingen van Playground zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De Aanbieding is geldig voor een termijn van twee (2) maanden, te rekenen vanaf dagtekening van de Aanbieding tenzij in de Aanbieding een andere termijn is opgenomen.
 2. Playground kan niet aan Aanbieding(en) worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de Aanbieding(en), dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een Aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de Aanbieding opgenomen aanbod, dan is Playground daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Playground anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Playground niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4. Overeenkomst

 1. De Overeenkomst tussen Playground en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever derhalve schriftelijk Playground in gebreke te stellen. Playground dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 3. Playground zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 4. Playground heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Indien door Playground of door Playground ingeschakelde derden in het kader van de Overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. Playground is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 7. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Playground de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de reeds verzonden facturen heeft voldaan.
 8. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Playground aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Playground worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Playground zijn verstrekt, heeft Playground het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Playground ter beschikking heeft gesteld. Playground is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Playground is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 9. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de Overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Playground zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de Overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 10. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd op grond van artikel 3 lid 9, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Playground gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Playground bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden.
 11. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Playground een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 12. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Playground gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Playground daardoor direct of indirect ontstaan.
 13. Indien Playground met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Playground niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 14. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de Overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Playground

–  alsdan alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;

–  indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Playground rustende verplichting ingevolge de wet;

–  indien bedongen is dat de levering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zal plaatsvinden;

Artikel 5. Opschorting, ontbinding en opzegging
1. Playground is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:

–  de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

–  na het sluiten van de Overeenkomst Playground ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

–  indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

–  of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Playground kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;

–  zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Playground kan worden gevergd.

2. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Playground op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Playground de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

3. Indien Playground tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

4. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Playground gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

5. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Playground, zal Playground in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Playground extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Playground anders aangeeft.

6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Playground vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Playground op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

7. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opzegt, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aanvoer-, afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de Overeenkomst gereserveerde tijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 6. Overmacht

 1. Playground is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Playground geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Playground niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
 3. Playground kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zoveel Playground ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen, en aan het nagekomen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Playground gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren.

Artikel 7. Betaling

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Playground aan te geven wijze. Playground is gerechtigd om periodiek te factureren.

2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3. Playground heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Playground kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Playground kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

4. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Playground verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

5. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Playground echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 8. Klacht-, verjaringstermijn

1. Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die Partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen vierentwintig (24) uur na levering schriftelijk aan Playground te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen zeven (7) dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Playground te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Playground in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Playground in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

2. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Playground opdracht gegeven heeft.

3. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

4. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Playground daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

5. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Playground en de door Playground bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, één (1) maand.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Indien Playground aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Playground is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Playground is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Indien Playground aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Playground beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van Playground is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. Playground is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Playground aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Playground toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Voorwaarden. Playground is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Playground.

Artikel 10. Vrijwaring

1. De Opdrachtgever vrijwaart Playground voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Playground toerekenbaar is. Indien Playground uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Playground zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Playground, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Playground en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 11. Intellectuele eigendom

1. Playground behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Playground heeft het recht de door de uitvoering van een Overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

2. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de Overeenkomst het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de Opdrachtgever.

3. Een door Playground bedacht concept (bijv. voor een merk activatie) blijft eigendom van Playground en kan door Opdrachtgever ook niet in een gelijkende vorm gebruikt worden door Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Playground.

4. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Playground te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.

5. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Playground aangeschafte roerende zaken in eigendom van Playground, ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

6. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Playground tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van Playground, ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

7. Mocht op de zaken die hierboven zijn genoemd de merknaam van Opdrachtgever staan vermeld, dan draagt Playground ervoor zorg dat na het einde van de Overeenkomst tussen haar en de Opdrachtgever deze verwijzingen naar het merk van Opdrachtgever worden verwijderd van de zaken.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle Aanbiedingen en Overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. De rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 13. Vindplaats en wijziging Voorwaarden

1. Deze Voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Playground.
2. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Playground.